עיקרי הדרישות של המורות והמנחות

המורים המועסקים בתכנית היל”ה הם מורים לכל דבר, הן מבחינת ההכשרה הנדרשת מהם והן מבחינת עבודתם היום־יומית. למרות זאת, תנאי ההעסקה שלהם נמוכים באופן בולט מתנאי ההעסקה של מורים המועסקים במסגרת החינוך הפורמלי. מורים בהיל”ה מועסקים בשעות אפקטיביות, ואינם מקבלים כל שכר בזמן חופשות החגים או חופשת הקיץ. הם גם אינם מקבלים שכר עבור שיעורים שהתבטלו, גם כאשר זה מסיבות שאינן תלויות בהם. תנאי ההעסקה הנוכחיים פוגעים בביטחון התעסוקתי של מורי תכנית היל”ה וגורמים לכך שההכנסה השנתית של מורה בתכנית היל”ה נמוכה באופן משמעותי מהכנסתו של מורה העובד במערכת הפורמלית.

גם המנחים – מנחי ההשכלה העובדים בתכנית היל”ה, ומנחי חינוך־טיפול העובדים ביחידות לקידום נוער– עובדים בתנאים נחותים במידה משמעותית ביחס לעמיתיהם המועסקים במערכת החינוך הפורמלית.

תנאי העסקה אלה פוגעים לא רק במורים ובמנחים, אלא גם בתלמידים הלומדים בתכנית היל”ה, בין אם זה בשל שחיקה מהירה של מורים ומנחים, תחלופה גבוהה הפוגעת ביכולת של המערכת לרכוש את המיומנויות הנדרשות לעבודה עם אוכלוסיית התלמידים הייחודית, או, למשל, כמות לא מספקת של ישיבות צוות שאינן מתקיימות מאחר ומורים לא מקבלים תשלום עבור השתתפותם בהן.

בשנים האחרונות חלו תמורות בתנאי ההעסקה של מורים במערכת החינוך, וחלק מהבעיות שהיו בתנאי ההעסקה טופלו במסגרת הסכמי ארגוני המורים החדשים. הגיעה העת לתקן גם את תנאי ההעסקה של המורים והמנחים בתכנית היל”ה וביחידות לקידום נוער!

הרשימות הבאות מתארות את עיקרי  דרישות ההעסקה של המורים והמנחים.

עיקרי דרישות ההעסקה של מורי תכנית היל”ה

 • מורים בתכנית יועברו להעסקה משרתית, בניגוד להעסקה הקבלנית על פי שעות אפקטיביות כפי שנעשה כיום. משמעות הדבר היא כי מורים יועסקו כעובדים מן המניין, במשכורת חודשית, שתינתן ברציפות במשך שניים עשר חודשים בשנה.
 • המורים ילמדו בהתאם ללוח הלימודים והחופשות הנהוג במערכת החינוך.
 • למען הסר ספק, שכרו של מורה לא יופחת בשל ביטול שיעורים על ידי תלמידים או על ידי רכזות ההשכלה או על ידי כל גורם אחר.
 • שכר המורים יוצמד לטבלת דירוג עובדי הוראה. השכר יכלול את כל התוספות המקובלות במערכת החינוך הפורמלית (למשל גמולים), כמפורט במסמך הדרישות המלא.
 • בנוסף, תינתן תוספת שכר בשיעור של כ-40% שתחושב על בסיס השכר המשולב והתוספות, כדי לתקן את פערי השכר, בדומה למקובל בהסכמי השכר החדשים למורים.
 • משרה מלאה (100%) תוגדר כ-24 שעות הוראה שבועיות ו-6 שעות ארגוניות נוספות, סך הכל 30 שעות שבועיות.
 • הקף ההעסקה של כל מורה ייקבע בתחילת כל שנה, ויהווה את היקף המינימום לחישוב המשכורת החודשית.
 • הפרשות לקופת גמל לקצבה (פנסיה ופיצויים) יינתנו על כל מרכיבי השכר.
 • כל מורה יהיה זכאי לקרן השתלמות, בתנאים המקובלים במערכת החינוך.
 • מורה יקבל החזרי נסיעות מלאים לנסיעות אל וממקום עבודתו, ולנסיעות בתפקיד.
 • ייקבעו תקני העסקה למורים לכל מחוז.
 • השתלמויות בהתאם לתכניות הלימודים ולדרישות המפמ”רים ייערכו באופן סדיר. ייקבעו רכזים מקצועיים לכל מקצוע, וחומרי למידה והוראה יועברו למורים באופן שוטף.
 • זמן המוקדש עבור השתלמויות יוכר במלואו כשעות עבודה לצורך חישוב השכר.

עיקרי דרישות ההעסקה של המנחים

 • הצמדה לדירוג עובדי הוראה: הכרה בוותק כולל, השכלה, כפל תואר, גמולי השתלמות, או לחילופין לדירוג העובדים הסוציאליים.
 • גמול פיקוח בהתאם לוותק הכולל בהנחיה.
 • ניידות רכב: הוצאות קבועות לפי דרגת ניידות ד’ (הגבוהה ביותר) והוצאות משתנות לפי דיווח נסיעות בפועל.
 • הפרשה לקרן השתלמות על פי בחירת העובד.
 • תשלום אש”ל לפי הנחיות נציבות שרות המדינה.
 • דמי הבראה בתעריף המגזר הציבורי ובחישוב ותק מצטבר כולל.
 • דמי ביגוד בהתאם למקובל בשירות הציבורי.
 • הפרשה לקופת גמל על הרכיבים הלא פנסיונים.
 • חופשה שנתית 22 ימים.
 • מחלה 30 ימים.
 • הפרשה לקרן פנסיה (עובד 5.5%, מעסיק 6%)