תקציר ההסכם הקיבוצי בין איגוד מורות ומנחות היל”ה לבין רשת “עתיד”

Friday 4 כJan, 2013

חברות וחברים יקרות,

אנו מביאים בפניכם את תקציר הסעיפים העיקריים בהסכם, הנוספים על התנאים הקבועים במכרז, כפי שהוסכמו בינינו ובין נציגי “עתיד”. נזכיר שההסכם עדיין לא חתום – הוא טעון אישור של העובדים, מצידנו, ושל משרד החינוך, מצד עתיד. ביום ג’, 8.1, נתכנס לאסיפה כללית להצבעה על ההסכם. אם הכל ילך למישרין, החתימה תתקיים בשבוע הבא.

הבטחת היקף העסקה

כל מורה שעבד בתכנית היל”ה בשנת תשע”ב שנה מלאה וממשיך לעבוד השנה, או מורה חדש העובד במשרה וצבר ותק של שנתיים נחשב ל־”מורה ותיק”, “עתיד” מחויבת לשמור על היקף והמשכיות העסקתו. במעבר משנה לשנה היקף ההעסקה (כלומר מספר השעות שבועיות) של מורה ותיק יהיה לפחות כמו היקף העסקתו בשנה הקודמת (המורה צריך לעמוד בתנאי הסף המוגדרים במכרז או לקבל אישור של ועדת חריגים).

אם, מסיבה כלשהי, עתיד לא תוכל לספק למורה את אותו היקף העסקה שהיה לו במרכזים בהם הוא עובד, עתיד תאפשר למורה להשלים את היקף העסקתו במרכזים שכנים אחרים, עד למרחק של 40 ק”מ ממקום מגוריו. אם תהיינה כמה אפשרויות שונות להעסקה, המורה יבחר היכן לעבוד.

בטחון תעסוקתי

נזכיר שהמכרז קובע מינימום של 30% מסך השעות בתכנית שיהיו שעות אפקטיביות. ההסכם קובע כי עתיד תפעל כדי להביא את סך השעות המשרתיות בתכנית למקסימום האפשרי (70%) וזאת על מנת להבטיח ככל שניתן את יציבות ההעסקה של המורים והמורות לאורך 12 חודשים בשנה. כמו כן, ההסכם מחייב את “עתיד” להמשך העסקתן של עובדות בהריון או הנמצאות או החוזרות מחופשת לידה.

גמול פיצול

ההסכם מעניק תוספת של 5% לשכר הניתנת למורה העובד ביותר משני מרכזים. על פי ההסכם גם מורה העובד במרכז אחד המפוצל לכמה אתרים מרוחקים זה מזה יקבל גמול פיצול.

שיעורים מבוטלים

מורים יקבלו תשלום מלא עבור שיעורים שהתבטלו.

במקרה בו שיעור בוטל בהתראה של פחות מ-48 שעות (כולל, כמובן, מקרה בו תלמיד לא הגיע ללא כל הודעה), המורה חייב להגיע למרכז ההשכלה בו הוא עובד, אלא אם קיבל אישור מראש מהמנחה שלו.

במקרה בו שיעור בוטל בהתראה של יותר מ־48 שעות, המורה יחויב להחזיר את השעות במועד אחר בו הוא מגיע למרכז ההשכלה ובתיאום מראש אתו.

השתלמויות

על פי המכרז מורה העובד במשרה מחויב להשתתף בהשתלמויות ללא כל תמורה. ההסכם קובע כי מורה יחויב להשתתף ללא תמורה רק בהשתלמויות המזכות בגמול השתלמות וכי מספר שעות ההשתלמות השנתי שניתן לחייב מורה להשתתף בהן יהיה 112 למורה העובד במשרה מלאה, ויחסי להיקף משרתו אם הוא עובד בפחות ממשרה מלאה.

ישיבות צוות

המכרז מחייב מורה המועסק במשרה להשתתף בישיבות צוות ללא תמורה. ההסכם קובע כי ניתן לחייב מורה העובד במשרה להשתתף בישיבות רק במרכז בו המורה עובד לפחות 8 שעות משרתיות שבועיות, וכי מספר הישיבות צריך להיות סביר ומידתי (מורה המועסק בשעות אפקטיביות מחויב להשתתף בישיבות צוות, אך עד לשעתיים בחודש ובתשלום).

גמול השתלמות

המכרז קובע כי גמולי השתלמות יינתנו רק עבור גמולים חדשים שייצברו החל מהשנה. על פי ההסכם מורים ותיקים (לפי קריטריון של ותק שיוגדר בהסכם) יקבלו גמול השתלמות אחד כפיצוי. משמעותו של גמול זה היא תוספת של 1.2% לשכר הבסיס.

ימי חופשה למנחים

המנחים יקבלו 24 ימי חופשה בשנה, ולא את המינימום הקבוע בחוק כפי שמכתיב המכרז. מנחה יהיה זכאי לבחור את ימי החופשה שלו (בתיאום ובאישור “עתיד”).

החזר נסיעות למנחים

המכרז מגדיר 3 רמות של החזרי נסיעות למנחים (הרמה קובעת את מכסת הקילומטרים השנתית עליה ניתן החזר). על פי ההסכם רמת החזר הנסיעות של כל מנחה תיקבע על ידי ועדה שתכלול נציג של המנחים ועל פי דיווחי נסיעות שיוגשו על ידו. מנחה שהוועדה תאשר להעלות את רמת הנסיעות שלו יקבל החזרים רטרואקטיביים עבור התקופה עליה דיווח. הוועדה יכולה לאשר תכנית נסיעות מעבר לרמה 3 (הגבוהה ביותר), ובמקרה זה המנחה יקבל החזר נסיעות עבור הפרש המרחק בין נסיעותיו בפועל לבין המכסה המקסימלית של רמה 3 (בנוסף, כמובן, להחזר עבור רמה 3).

הליכי פיטורים

ההסכם קובע הליכי פיטורים מסודרים המונעים מהמעסיק לפטר עובדים באופן שרירותי וללא נוהל תקין. ועד העובדים יהיה מעורב בכל תהליך פיטורים ויקבל הודעה מראש על כל כוונה לפטר עובד. העובד והוועד יקבלו התראה של לפחות שבועיים לפני שימוע, ונציגי ועד העובדים יהיו רשאים להשתתף בשימוע (על פי רצונו של העובד).

במקרה בו החליט המעסיק לפטר עובד, הוועד רשאי לדרוש את עיכוב מסירת הודעת הפיטורים בשבועיים נוספים ולקיים ישיבה עם נציגי עתיד לצורך בירור נוסף.

אם לאחר הבירור הנוסף עתיד עדיין יחליטו לפטר את העובד, הוועד יהיה זכאי לפנות לבית הדין לעבודה.

תהליך פיטורים זה מבטיח מעורבות ויכולת השפעה של ועד העובדים, ומקטין את הסיכוי שפיטורים יתבצעו כלאחר יד ובאופן שרירותי.

פיטורי צמצום

פיטורי צמצום הם פיטורים הנובעים מסגירת מרכז או מצמצום בהיקף התכנית. על פי ההסכם, בכל מקרה של צורך בפיטורי צמצום עתיד תקיים תהליך של התייעצות עם ועד העובדים. אם לא תהיה הסכמה ועתיד יחליטו לפטר עובדים, ועד העובדים לא יהיה מחויב לשקט תעשייתי, כלומר יהיה רשאי לנקוט בצעדים ארגוניים. (סעיף זה מתקיים ביחס להיקף שעות שניתנים במרכזים. צמצום של פחות מ־10% מהשעות ביחס לשנה קודמת לא ייחשב לפיטורי צמצום.)

שעות ועד

עתיד תשלם מכסת שעות שנתית של 500 שעות לוועד העובדים. שעות אלו ישמשו לצורך פעילות עבור המורים: השתתפות בשימועים, קידום מערך רווחה, טיפול בבעיות פרטניות, פיקוח על קיום ההסכם ועוד.

הזמנה_לאסיפה_8_1_13_לבלוג

אפשרות התגובות סגורה.